شکوفه ی آلوچه

زندگی را ورق بزن 

هر فصلش را خوب بخوان 

با بهار برقص 

با تابستان بچرخ 

در پاییزش عاشقانه قدم بزن 

با زمستانش بنشین و چایت را به سلامتی نفس کشیدنت بنوش 

زندگی را باید زندگی کرد

پ. ن:انقدر که این شکوفه ها دلبر بودن که گفتم شما هم بِبینینِشون:)

شکوفه ی هلو