سکوت همیشه به این معنا نیست که حرفی برای گفتن نداری؛ 

روز هایی میرسن که عمدا سکوت میکنی تا افکارت مثل فنر از جا نپرن و بیرون نریزن!