در زبان ترکی نمیگن "دلتنگتم"

میگن : اُیریم سَنی ایستییده...

یعنی "قلبم تو رو میخواد" !