ایهام خیزترین واژه ی ادبیات فارسی ؛ صبر

صبرهمان گیاه تلخی ست که با نوشیدَن امید در کنارش می توان از مقدار تلخی اش کاست.

جانانِ من ؛ 

من امید را چاشنی صبر کرده ام تا تحمل این فاصله برایم راحت تر شود.

امید به آینده و فردایی که قرار است با کنارهم بودن رقم بخورد.

امید به فرداهایی که قرار است من و تو دست در دست هم و با لبخند درکنارهم بسازیمَش.

امید به لحظه های بعدیِ زندگی و دیدنِ روی ماهت  

   نه تلخ است صبری که بریادِ اوست  

     که تلخی شکر باشد از دست دوست

"سعدی"