تقریبا تا 6 ماه آینده حکم استخدام رسمی من میاد و من به عنوان کارمند وارد اداره ی پدرم میشم! جدیدا دوباره نمیدونم دارم چه گ*هی میخورمِ خاصی، تو کارام مشهوده! :/