حتما باید شکست عشقی میخوردم تا عقلم کامل شه؟ :/

دندون عقل هام نهفته بودن یهو هردوتا تو فک بالا سرو کلشون پیدا شده :)