امیدوارم تو بازه زمانی درست آدم درست زندگیتونو پیدا کنین ، خیلی مهمه که زمان مناسبش برسه...