اگه می فهمیدیم هیچ شیوه ی زندگی ای نیست که بتونه مارو در برابر غم ایمن کنه همه چیز خیلی ساده تر میشد. فقط باید بفهمیم که غم هم در عمل بخشی از ذاتِ شادیه.

کتابخانه نیمه شب، مت هیگ