دوستت دارم هایی که با چشمای اشکی گفته میشن خیلی دردناکن.